S(t)imulatieleren

S(t)imulatieleren is een applicatie op de computer rond procestechnologie die gebaseerd is op:

Simulatietraining:

Besturen van een gesimuleerde chemische installatie vanuit de controlekamer

PS
SIMULATIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning door 3D-animatie:

Rondlopen in de bijhorende virtuele plant en handelingen uitvoeren

3D
3D

 

Informatie /kennisdeling:

Zeer uitgebreide e-learning waarin de theoretische achtergrond wordt uitgelegd.

e-Learning
e-Learning

Mogelijkheden

S(t)imulatieleren werd ontwikkeld voor de procesindustrie in Vlaanderen om beginnende en ervaren operators te ondersteunen in hun dagelijkse werk. Het pakket biedt de mogelijkheid om productieprocessen te leren beheersen en om afwijkingen in een productieproces al doende aan te pakken. Bovendien leer je via e-learning ook de theorie kennen met betrekking tot de verschillende actoren, sensoren, regelaars en de eenheidsbewerkingen.

Er werden bovendien enkele aanpassingen gedaan om de tool ook als instrument in het onderwijs te gebruiken zodat ook leerlingen uit het secundair onderwijs klaargestoomd kunnen worden voor de praktijk in het bedrijfsleven.

Didactiek

Leercyclus van Kolb
Leercyclus van Kolb

 

Learn by S(t)imulation stapt af van het klassieke vakgerichte leertraject en gaat over naar een competentiegericht en praktijkgericht leermodel. Los van de te bereiken resultaten en opgedane kennis staat vooral het pedagogische model voorop: S(t)imulatieleren is een geïntegreerde leeromgeving waar elke leerstijl van de leercyclus van Kolb aan bod komt.

Volgens Kolb is effectief of duurzaam leren het resultaat van het cyclisch doorlopen van een proces waarbij een viertal gedragingen op elkaar inhaken. Daarbij staan de leeractiviteiten centraal en niet de leerstofopbouw.

De kernactiviteit van elk onderdeel van de cyclus komt samengevat neer op achtereenvolgens onderdompelen (concreet ervaren of ondervindend leren), verhelderen (reflectief observeren of reflecterend leren.), verklaren (abstract conceptualiseren of conceptualiserend leren), toepassen (actief experimenteren of experimenterend leren).

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb">http://nl.wikipedia.org/wiki/David_Kolb

 

 

Methode

De instructeurs kunnen op elk moment nagaan wie welk leertraject doorlopen heeft, wat de resultaten hiervan zijn en hoe lang de cursist over een bepaald proces gedaan heeft. Een instructeur kan bovendien ingrijpen op het productieproces van eender welke leerling die in zijn netwerk is aangemeld en hij kan het proces zowel verstoren als verstoringen oplossen zonder dat gebruikers er erg in hebben.

Feedback over de juiste of onjuiste handelingen wordt gegeven bij de nabespreking van de oefening. De ingrepen op het proces worden als in een film nogmaals doorlopen en geëvalueerd op basis van de snelheid en effectiviteit waarmee op procesverstoringen werd geanticipeerd.

Cursisten worden op deze manier gestimuleerd om creatief te denken, het overzicht over een heel proces te behouden en toch adequaat in te grijpen op een onderdeel van het hele productieapparaat. Hierbij bewaken zij de vereiste productievoorwaarde en de veiligheid van het proces. Cursisten verdiepen zich in de technologische achtergronden om de effectiviteit van hun handelingen te verhogen.

Voordelen

De belangrijkste troef van werken met simulatoren is dat dit het enige leermiddel is om de theorie al doende en op een veilige manier aan de beroepspraktijk af te toetsen. Gebruikers kunnen namelijk eender welke handeling uitvoeren zonder dat deze een impact heeft op een bestaand productieproces en op de kwaliteit en veiligheid ervan.

S(t)imulatieleren biedt ook een aantal zeer belangrijke pedagogische voordelen:

  • het aanleren van kennis en competenties aan de hand van een simulator
  • alle leerstijlen kunnen aan bod komen
  • het pakket biedt verschillende methodes om nieuwe zaken aan te leren of er zich in te verdiepen (3D,Simulatie, e-learning)
  • de combinatie van bovenstaande factoren: zowel denken en doen zijn ruim aanwezig en worden voldoende gestimuleerd.

Altijd en overal

De leeromgeving is web based en kan overal waar een internetverbinding aanwezig is gebruikt worden. Gebruikers kunnen dus ook van thuis uit zelfstandig gebruik maken van de toepassing na een betrekkelijk eenvoudige installatieprocedure en op die manier virtueel opgevolgd worden door hun leraar of instructeur.

S(t)imulatieleren biedt ook een webforum aan waar zowel de oefening zelf als eventuele vragen en suggesties besproken kunnen worden.

Brug tussen onderwijs en industrie

Aangezien bij de opleidingen chemie de focus voornamelijk ligt op laboratoriumtechnologie komt deze virtuele oefenomgeving erg tegemoet aan de grote behoefte aan kennis en ervaring in procestechnologie.

S(t)imulatieleren wordt enerzijds gebruikt door leerkrachten en leerlingen van technische scholen met een opleiding chemie, industriële wetenschappen of techniek-wetenschappen en anderzijds door studenten elektromechanica en meet- en regeltechniek. Zij vinden in grote delen van de simulator een omgeving waar zowel de theoretische achtergronden als de praktische toepassingen aangebracht worden. Mechanici vinden hier een uitgebreid e-learning pakket betreffende verschillende toestellen die vaak voorkomen in alle industrieën (pompen, compressoren, ventilatoren, ...).